Postal Address

Skiathos Argento,

c/o Marilena Tassou,

Kolios, 37002,

Skiathos Greece